บล็อกของ sothorn

ติดตั้ง MariaDB 5.5 บน Debian และ Ubuntu

  • Posted on: 20 June 2013
  • By: sothorn
หมวดหมู่: 
Keyword: 

Here are the commands to run to add MariaDB to your Ubuntu system:

sudo apt-get install software-properties-common sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db sudo add-apt-repository 'deb http://mirrors.scie.in/mariadb/repo/5.5/ubuntu raring main'

Once the key is imported and the repository added you can install MariaDB with:

Understanding Linux CPU Load - when should you be worried?

  • Posted on: 24 May 2013
  • By: sothorn
หมวดหมู่: 

อธิบาย Load averages ไว้ดีมากๆ

http://blog.scoutapp.com/articles/2009/07/31/understanding-load-averages

RHEL6 Recommended Partitioning Scheme

  • Posted on: 14 May 2013
  • By: sothorn
หมวดหมู่: 

Table 9.2. Recommended System Swap Space

Amount of RAM in the system Recommended swap space Recommended swap space if allowing for hibernation
⩽ 2GB 2 times the amount of RAM 3 times the amount of RAM
> 2GB – 8GB Equal to the amount of RAM 2 times the amount of RAM
> 8GB – 64GB 0.5 times the amount of RAM 1.5 times the amount of RAM
> 64GB 4GB of swap space No extra space needed

เชิญดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง LearnSquare บน CentOS 6.2

  • Posted on: 4 June 2012
  • By: sothorn

      LearnSquare (http://www.learnsquare.com) คือระบบ e-Learning ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียทั้งบทความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ ที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาส ทางการศึกษาให้กว้างมากขึ้น และมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ฟรี พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์และลินุกซ์ ใช้งานง่ายและสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดตามแนวทางของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส โดยยึดหลักการพัฒนาตามมาตรฐานของ e-Learning สากล 
ที่มา : http://wiki.opentle.org/LearnSquare

หน้า