การเปลี่ยน Runlevel ใน CentOS 7

  • Posted on: 23 July 2014
  • By: sothorn
หมวดหมู่: 

จาก เดิมที่ CentOS จะเปลี่ยน runlevel ที่ไฟล์ /etc/inittab แต่ใน CentOS7 จะเปลียน runleve ด้วยคำสั่ง ดังตัวอย่าง

เปลี่ยนจาก 5 เป็น 3

# systemctl set-default multi-user.target

เปลี่ยนจาก 3 เป็น 5

#systemctl set-default graphical.target