เปลี่ยน runlevel บน CentOS7 ด้วย systemd target

  • Posted on: 21 September 2014
  • By: sothorn
หมวดหมู่: 

ต้องการดูว่า ปัจจุบัน runlevel อะไร

$ systemctl get-default
graphical.target

หากต้องการเปลี่ยน runlevel ให้ใช้คำสั่ง

systemctl set-default name.target

โดยที่ name ดูได้จากตารางด้านล่าง

เช่นเปลี่ยนเป็น runlevel3

# systemctl set-default multi-user.target

 

หากต้องการเข้า rescue mode ในขณะที่ทำงานอยู่ ให้ใช้คำสั่ง

# systemctl rescue

 

Comparison of SysV Runlevels with systemd Targets

Runlevel Target Units Description
0 runlevel0.target,
poweroff.target
Shut down and power off the system.
1 runlevel1.target,
rescue.target
Set up a rescue shell.
2 runlevel2.target,
multi-user.target
Set up a non-graphical multi-user system.
3 runlevel3.target,
multi-user.target
Set up a non-graphical multi-user system.
4 runlevel4 .target,
multi-user.target
Set up a non-graphical multi-user system.
5 runlevel5.target,
graphical.target
Set up a graphical multi-user system.
6 runlevel6.target,
reboot.target
Shut down and reboot the system.

 

 

 

อ้างอิง : https://access.redhat.com/site/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/System_Administrators_Guide/index.html