server cenos7 ถ้าจะไห้ลูกข่ายเล่นเน็ตได้ต้องทำอะไรบ้าง

ช่วยหน่อยครับหาวิธีทำไม่ได้และทำไม่เป็นทานไดพอมีวิธีทำบ้างชวยอนุเคราะหน่อยครับ